Login
Banner Image
basket waiting

Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze facturen en koopwaar zijn contant betaalbaar netto zonder korting.Andere kredietvoorwaarden na goedkeuring van uw dossier.
 2. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 1% per maand, en dit onverminderd eventuele schadevergoeding.
 3. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 20% met een minimum van 60€. Onverminderd de rechts- en uitvoeringskosten, en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.
 4. Alle goederen blijven eigendom van de firma I.M.B. tot op het ogenblik van volledige betaling.
 5. Alle klachten dienen ons te worden overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering.
 6. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. IMB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
 7. Indien de klant van de aankoop afziet, stuurt hij de goederen aangetekend terug, in de originele, onbeschadigde verpakking, en dit binnen de 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering.
 8. Levering is volledig gratis bij bestelling van minimum 60€, kleinere orders te verhogen met 9€ portkosten. Bestellingen kleiner dan 12€ worden niet uitgevoerd. Alle goederen reizen op risico van de klant.
 9. De Belgische wet is van toepassing. Alleen de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd.
 10. IMB kan niet waarborgen dat de site ononderbroken of foutloos zal functioneren. Deze site wordt door IMB ter beschikking gesteld op een ?as is? en ?as available? basis . IMB legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de info, de inhoud, de materialen , of de producten die in deze site worden voorgesteld.
 11. IMB zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van haar website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.
 12. Alle producten die door ons aangeboden worden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folder.De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, draagt hij zelf eventuele invoerrechten. IMB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in haar aanbiedingen voorkomen.